پین پول


پین پول اولین سرویس فروش شارژ و پرداخت قبوض خدماتی است که کاربران را در سود خود شریک میکند. این شبکه با روش فروش مشارکتی کار میکند و بخشی از کارمزد پرداخت قبض و خرید شارژ را به صورت سود به کاربران پرداخت میکند.