شما می توانید در Alexa.Netshahr.com به کسب امتیاز بپردازید و سپس امتیاز خود را به دیگر کاربران بفروشید.


برای کسب درآمد کافیست تا مراحل زیر را انجام دهید:
  • در سایت ثبت نام کنید.
  • به کسب امتیاز بپردازید.
  • امتیاز خود را با مبلغی دلخواه برای فروش قرار دهید.
  • پس از فروخته شدن امتیازها، مبلغ به حساب شما واریز خواهد شد.