این سایت به شما به ازای پرکردن کپچا هر 12 دقیقه 50 ساتوشی می دهد.

برای انتقال درآمد خود بایستی در سایت  faucethub.io ثبت نام کنید.

آدرس سایت : Freebtcmine