شبا (شناسه بانکی ایران) یک کد 26 کاراکتری میباشد که به هر حساب بانکی اختصاص داده میشود.

این شناسه در معاملات بین بانکی با استفاده از سیستم ساتنا کاربرد دارد.

طبق دستور العمل بانک مرکزی کلیه بانکهای کشور موظف هستند شبای تمامی حساب های مشریان خود را محاسبه و در اختیار آنها قرار دهند.

شما هم میتوانید با مراجعه حضوری به شعبه ، وبسایت اینترنتی و یا خودپردازهای بانک خود ، شبای حساب یا حسابهای خود را دریافت کنید.

کد شبا کدی بصورت زیر می باشد :

IR123456789012345678901234

 

 

کد شبا را از کجا دریافت کنیم ؟

 

وقتی در هر بانکی حساب باز می کنید کدشبا به شما داده میشود .

همینطور کد شبا در دفترچه حساب هر بانک قابل مشاهده است .

کد شبا را از سایت بانک خود و با دادن شماره حساب می توانید دریافت کنید.

اگر اینترنت بانک دارید ، کدشبای شما در صفحه اینترنت بانک شما قابل مشاهده می باشد .